Wielkimi krokami nadchodzi czas rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Każdy z nas musi złożyć swój PIT, czyli formularz zawierający rozliczenie podatkowe za ubiegły rok, w wyznaczonym terminie. To, do kiedy powinniśmy złożyć odpowiedni dokument w „skarbówce”, zależy od rodzaju wykonywanej przez nas pracy i zadeklarowanego sposobu rozliczania.

Dotrzymanie terminu będzie także decydować o tym, czy odliczymy należne nam ulgi podatkowe, na przykład na uczące się dzieci lub czy skorzystamy z możliwości przekazania jednego procenta naszych podatków na cele statutowe jednej z organizacji pożytku publicznego.

Większość Polaków rozlicza się z Urzędem Skarbowym przy pomocy PIT-37. Składamy ten dokument, gdy pozostajemy związani umową i pobieramy od płatnika składek:

– wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy (np. umowa o pracę),
– wynagrodzenie z tytułu praw autorskich i innych praw majątkowych,
– wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia lub umowy o dzieło,
– emeryturę lub rentę,
– zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,
– stypendium,
– zasiłek pieniężny z ubezpieczenia w ZUS.

Żeby poprawnie wypełnić roczne zeznanie na druku PIT-37, należy pobrać od pracodawcy, zleceniodawcy lub stosownej instytucji PIT-11, czyli wyliczenie wynagrodzenia lub innego rozliczenia z tytułu aktualnej umowy. Jeśli ktoś w roku 2018 pracował w kilku miejscach lub uzupełniał pracę na etacie pracą na zlecenie, ma obowiązek wykazać w formularzu PIT-37 wszystkie dochody i załączyć wypełnione druki PIT-11. Obowiązkiem pracodawców i zleceniodawców jest dostarczenie pracownikom lub wykonawcom zleceń dokumentów PIT-11 do końca lutego 2019 roku.

Na druku PIT-37 należy przedstawić przychody, koszty uzyskania, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz sumę zaliczek na poczet podatku obrane rzez cały rok (wpłacają je pracodawcy lub zleceniodawcy). Dzięki deklaracji możemy również skorzystać z ulg i odliczeń.

Odpowiedni formularz PIT możemy złożyć na trzy sposoby: osobiście w Urzędzie Skarbowym, wysyłając go pocztą i za pośrednictwem Internetu. W przypadku przesyłki pocztowej o złożeniu w terminie decyduje data stempla pocztowego. Rozliczenie internetowe odbywa się na portalu www.e-deklaracje.gov.pl.

Terminarz rozliczeń PIT w 2019 roku

31 stycznia 2019 r.
– PIT-16A
– PIT-19A
– PIT-28

28 lutego 2019 r.
– PIT-40A

30 kwietnia 2019 r.
– PIT-36
– PIT-36L
– PIT-37
– PIT-38
– PIT-39

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę.