Strona głównaUncategorizedStudia informatyczne, bezpieczeństwo wewnętrzne i pedagogika!

Studia informatyczne, bezpieczeństwo wewnętrzne i pedagogika!

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum jest niepubliczną uczelnią wyższą wyspecjalizowaną w ofercie edukacyjnej studiów trzech kierunków: Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Pedagogiki oraz Informatyki. Tym samym na jej absolwentów czekają ogromne sektory rynku pracy: służb związanych z bezpieczeństwem, placówek i instytucji edukacyjnych lub branż i przedsiębiorstw informatycznych. Na przestrzeni wielu lat działalności Collegium Balticum misją uczelni stało się zapewnienie studentom umożliwiających rozwijanie się i działalność zawodową w wybranym zawodzie specjalistycznych umiejętności. Uczelnia zapewnia komfortowe warunki, które przekładają się na perspektywy przyszłej albo kontynuowanej pracy zawodowej. Dysponuje znakomitą bazą dydaktyczną, do której należy między innymi biblioteka, mediateka oraz wydawnictwo uczelniane. Nad przekazywaniem studentom wiedzy ogólnej i kierunkowej na poziomach poszczególnych kierunków studiów czuwa wykwalifikowana kadra, wszystkie zaś fakultety są sprofilowane w sposób praktyczny, czyli zajęcia warsztatowe i laboratoryjne prowadzone przez autorytety w swoich dziedzinach przeważają nad wykładami akademickimi. Znaczna część ćwiczeń ma miejsce poza budynkiem szkoły – w instytucjach i firmach partnerskich, gdzie studenci mogą odbywać praktyki, wyróżniający się spośród nich zaś znajdują zatrudnienie jeszcze przed zdobyciem dyplomu. Umożliwiające zdobycie specjalizacji studia podyplomowe na SSW Collegium Balticum mogą być kończone jednocześnie ze zdobywaniem dyplomu licencjata lub magistra, tak więc bez wydłużania okresu studiów.

STUDIA MAGISTERSKIE

Poziom studiów magisterskich to inaczej studia drugiego stopnia, dawniej używano określenia „studia uzupełniające magisterskie”. Taka forma kształcenia jest przeznaczona dla kandydatów, którzy mają co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończy się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia. Na terenie Unii Europejskiej system ten wynika z zaleceń Deklaracji Bolońskiej. Studia II stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo tytułu równorzędnego. Ukończenie studiów magisterskich Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum daje możliwość podjęcia nauki na studiach doktoranckich oraz podyplomowych.

Na kandydatów czekają zaś następujące kierunki i specjalności:

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia II stopnia na bezpieczeństwie wewnętrznym Collegium Balticum pozwalają na podniesienie kompetencji zdobytych podczas studiów licencjackich i poszerzenie wiedzy specjalistycznej. Niezależnie od wybranej specjalności absolwenci kierunku mają wysokie kwalifikacje i znakomite perspektywy kariery. Na osoby sumienne, odporne na stres, odważne iposiadające dyscyplinę wewnętrzną czekają następujące specjalności:

 • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne,
 • Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne,
 • Ochrona bezpieczeństwa danych,
 • Państwowe formacje mundurowe – ochrona bezpieczeństwa publicznego,
 • Zarządzanie kryzysowe.PedagogikaZdolność do obserwacji oraz diagnozowania zachowań, odpowiedzialność, wrażliwość na innych i interdyscyplinarność to tylko niektóre przymioty absolwentów pedagogiki II stopnia Collegium Balticum.

Studia te podnoszą w znaczący sposób kompetencje intelektualne i umiejętności służące do realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, edukacyjnych i terapeutycznych. Są bardzo dobrą metodą pogłębienia wiedzy i podniesienia kwalifikacji. Absolwenci zdobywają tytuły zawodowe magistra pedagogiki w zakresie wybranej specjalności i są przygotowani do podjęcia studiów doktoranckich. Mają też możliwości kontynuacji nauki na studiach podyplomowych oraz kształcenia specjalistycznego w ramach oferowanych przez uczelnię kursów. Pedagogiczne studia magisterskie Collegium Balticum to następujące specjalności:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną,
 • Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją,
 • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych,
 • Pedagogika zdrowia z dietetyką.

https://www.cb.szczecin.pl/rekrutacja/kursy-i-szkolenia

STUDIA LICENCJACKIE i INŻYNIERSKIE

Rodzaj studiów licencjackich oraz inżynierskich jest systemowo wykorzystywany w systemach edukacyjnych Europy. Tytuł zawodowy licencjata zdobywany po studiach I-go stopnia jest odpowiednikiem angielskiego bachelor i francuskiego licence. Według Polskiej Klasyfikacji Edukacji posiadacz dyplomu studiów pierwszego stopnia zdobywa – po obronie pracy licencjackiej – wykształcenie wyższe zawodowe. Nauka na studiach pierwszego stopnia wymaga wcześniejszego ukończenia szkoły średniej i zdania matury. Ukończenie studiów licencjackich pozwala kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.

SSW Collegium Balticum proponuje na tym poziomie następujące kierunki i specjalności:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Ten kierunek studiów wybierają osoby zainteresowane karierą w służbach mundurowych lub pracą związaną z przeciwdziałaniem zagrożeniom w dziedzinie bezpieczeństwa. Program kompleksowo odnosi się do sugerowanej tematyki, a dzięki podpisanym przez Collegium Balticum porozumieniom – w tym z Komendą Wojewódzką Policji – studenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne mają ułatwione wejście w życie zawodowe.

Kandydaci na studia wybierają spośród kilku specjalności:

 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Bezpieczeństwo transportu i komunikacji,
 • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne.

Pedagogika

Studia Pedagogiczne w Collegium Balticum pozwalają zdobyć interdyscyplinarne umiejętności i adekwatną do wymogów współczesnego świata wiedzę z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, która pozwoli zawodowo pomagać innych osobom oraz rozwijać swoje możliwości stosownie do warunków. Kierunek pedagogika został przygotowany z myślą o osobach o charakterze społecznika, kontaktowych i wrażliwych na potrzeby otoczenia.

Studenci mogą się realizować w następujących specjalnościach:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych,
 • Pedagogika zdrowia z dietetyką, – Diagnoza i terapia pedagogiczna.

  Dietetyka

  Zapotrzebowanie na przygotowanych specjalistów z dziedziny dietetyki jest obecnie bardzo duże, a w przyszłości ma jeszcze wzrosnąć. Wybór tego kierunku to gwarancja rzetelnego przygotowania do zadań zawodowych związanych z żywnością oraz żywieniem zarówno osób zdrowych, jak i borykających się z chorobami. Studiowanie dietetyki to doskonała decyzja dla każdego, kto jest zainteresowany zasadami zdrowego żywienia i chciałby być wykalifikowanym specjalistą w tej branży.

  Obecnie kierunek obejmuje dwie specjalności:

  • Psychodietetyka,
  • Dietetyka sportowa.

  Pedagogika specjalna

  Różnorodność zadań przed jakimi staje współczesny pedagog specjalny, wymaga właściwego charakteru oraz profesjonalnego przygotowania. Kierunek pedagogiki specjalnej jest przygotowany z myślą o osobach pomocnych, które swoją przyszłość zawodową chcą związać z pracą na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.

  W ramach kierunku na chętnych czekają dwie specjalności:

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • Pedagogika resocjalizacyjna.

  Informatyka (studia inżynierskie)

  Absolwenci informatyki na Collegium Balticum mają znakomite możliwości realizowania swojej pasji zdobywając tytuł inżyniera oraz pewny zawód. Pracę w renomowanych przedsiębiorstwach znajdują jeszcze przed zakończeniem nauki. Nad ich edukacją czuwają eksperci w dziedzinie informatyki, a sama uczelnia kształci specjalistów XXI wieku. Collegium Balticum pozwala zdobyć profesjonalną wiedzę i praktycznie nieograniczone perspektywy zawodowe w jednej z najszybciej rozwijających się branż. Pasjonaci nowych technologii, przyszli programiści, jednostki kreatywne i myślące poza szablonami oraz nastawione na pracę w środowisku międzynarodowym mogą wybrać następujące specjalności:

   • Technologie internetowe,
   • Programista systemów wbudowanych

  ,

  • Tester oprogramowania,
  • Cloud administrator (specjalność we współpracy z firmą Microsoft).

  STUDIA PODYPLOMOWE

  Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych w SSW Collegium Balticum należy zostać absolwentem studiów licencjackich, inżynierskich lub też magisterskich dowolnej uczelni. Studia podyplomowe jako inna niż studia wyższe oraz studia doktoranckie forma nauczania są przeznaczone dla kandydatów mających kwalifikacje przynajmniej pierwszego stopnia. Uzupełnianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji w proponowanym przez Collegium Balticum systemie trwa dwa lub trzy semestry. Oferta studiów jest dostosowana zarówno do indywidualnych uwarunkowań studentów, jak i cały czas zmieniających się potrzeb rynkowych. Nauka przebiega w przyjaznej atmosferze pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej w czterech dziedzinach: – informatyki, – administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego, – pedagogiki i pedagogiki specjalnej, – kierunków dla nauczycieli. Każda z dziedzin ma swoje oddzielne kierunki. Fakultety kierunków dla nauczycieli oraz pedagogiki i pedagogiki specjalnej są tożsame, dlatego w poniższym wyliczeniu występują jako jedno zestawienie.

  https://www.cb.szczecin.pl/tryb-studiow/studia-podyplomowe

  Informatyka

  Informatyczne studia podyplomowe Collegium Balticum to poniższe kierunki:

  Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych

  Kierunek ten jest to szansa dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do kariery w administracji publicznej w sektorach związanych z bezpieczeństwem informatycznym, m.in. w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, a także Biurach Zarządzania Kryzysowego innych urzędów administracji państwowej i w komórkach wyspecjalizowanych w ochronie danych i osobowych, oraz informacji niejawnych. Kierunek koncentruje się na zagadnieniach powiązanych z bezpieczeństwem w systemach teleinformatycznych, likwidowaniem cyberterroryzmu i przestępczości komputerowej. Program studiów to zajęcia powiązane z bezpieczeństwem w handlu elektronicznym i rozwiązaniami w dziedzinie bezpieczeństwa wydatków publicznych.

  Informatyka dla nauczycieli

  Priorytetem tych studiów jest przygotowanie dydaktyczne słuchaczy do uczenia informatyki. Kierunek ten to studia dające kwalifikację adresowane do nauczycieli, chcących uzyskać uprawnienia do nauczania takich lekcji jak informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe. Słuchaczami mogą być osoby, mające przygotowanie pedagogiczne i dyplom ukończenia studiów wyższych I lubII stopnia.

  Inżynieria wymagań

  Program studiów tego kierunku jest oparty na Business Analysis Body of Knowledge, programach certyfikacji REQB i IREB oraz na najlepszych praktykach branżowych powiązanych ze standardami ISO i IEEE. Ukończenie kierunku inżynierii wymagań otwiera drogę do egzaminu certyfikacyjnego międzynarodowych programów IREB i REQB. Studia gwarantują wiedzę teoretyczną i uczą praktycznych aspektów procesów analizy biznesowej i inżynierii wymagań. Program obejmuje obszary dotyczące analizowania firmy (jego procesów biznesowych i środowiska ekonomicznego) i ustalania celów biznesowych. Kształtuje również umiejętności określania wymogów potrzebnych do wypracowania rozwiązań, analizowania tych wymagań i opracowania koncepcji realizacji przewidywanych celów biznesowych.

  Menedżer systemów zarządzania jakością

  Studia na tym kierunku są prowadzone pod patronatem międzynarodowej jednostki certyfikacyjnej TUV Hessen, która zajmuje się homologacją wyrobów i systemów zarządzania, dostarczającej rozwiązań dla przemysłu i usług. przeznaczone są dla osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami jakości w przedsiębiorstwach. Po ukończeniu kierunku słuchacze są przygotowani do podejścia do egzaminu certyfikującego na audytora i pełnomocnika ZSZ akredytowanego przez TUV Hessen. Po pozytywnym zaliczeniu tego egzaminu oraz po spełnieniu kryterium kompetencyjnego można również rozpocząć współpracę z TUV Hessen. Misją studiów tego kierunku jest nabycie przez słuchaczy umiejętności niezbędnych w opracowaniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością opartego o normy ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001/OHSAS 18001 oraz ISO 27001. Na koniecsłuchacze uzyskują akredytowane przez TÜV Hessen/HRS certyfikaty audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP, BI) i pełnomocnika ZSZ.

  Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni

  Oferta studiów tego kierunku skierowana jest do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynierskie, magisterskie), które chcą uzyskać odpowiednie kwalifikacje do pracy w administracji publicznej albo w komórkach odpowiedzialnych za zabezpieczenie informatyczne przedsiębiorstw, lub administracji. Studia dają możliwość zdobycia know-how z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz przygotowują do pełnienia funkcji menedżerskich w tym zakresie. Program obejmuje zagadnienia audytowania i kontrolowania procesu bezpieczeństwa informacji w różnego rodzaju organizacjach, kryptografii i mechanizmów bezpieczeństwa, zarządzania zaufaniem i ryzykiem i problematykę standardów bezpieczeństwa informacyjnego, a w szczególności wdrażania ISO 27001.

  Testowanie oprogramowania

  Program kształcenia na tym kierunku opiera się na Software Engineering Body of Knowledge, który jest programem certyfikacji testerów ISTQB oraz najlepszych praktykach branżowych powiązanych ze standardami ISO, IEEE oraz TMMI, jak i klasycznymi koncepcjami zarządzania jakością. Zapewnia nabycie obszernej wiedzy o ogólnych koncepcjach zarządzania jakością, którą można potem wykorzystać podczas wdrażania norm jakościowych (np. ISO 9001), czy doskonaleniu procesów (CMMI, TMMI). Umożliwia też wzięcie udziału wegzaminie certyfikacyjnym międzynarodowego programu certyfikacji testerów ISTQB. Collegium Balticum przygotowało ten kierunek z myślą o osobach rozpoczynających karierę zawodową w IT oraz osobach chcących rozwijać kompetencje w dziedzinie wytwarzania, zapewniania oraz kontroli jakości oprogramowania.

  Zarządzanie projektami

  Podczas studiów na tym kierunku studenci zdobywają wiedzę z zakresu kluczowych dziedzin zarządzania projektami oraz praktyczne umiejętności skutecznego stosowania metod i narzędzi wspomagających takie zarządzanie. Kadrę dydaktyczną tego kierunku stanowią wieloletni praktycy, doświadczeni w realizacji przedsięwzięć w różnych branżach. W ramach kierunku zarządzania projektami SSW Collegium Balticum współpracuje z Project Management Institute (PMI), co umożliwia słuchaczom przystąpienie do dedykowanych egzaminów zaraz po ukończeniu studiów.Administracja publiczna i bezpieczeństwo wewnętrzne – studia podyplomowe

  Studia podyplomowe administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego Collegium Balticum to poniższe kierunki:

  Ochrona osób i mienia

  Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu ochrony osób oraz mienia jest bardzo wysokie i będzie sukcesywnie wzrastać. W związku z tym na słuchaczy posiadających umiejętności stosowania zasad oraz procedur bezpieczeństwa, zdolnych do kreatywnego wkładu do pracy zespołowej czekają studia, których rolą jest przygotowanie do pracy w: – firmach z sektora ochrony osób i mienia, – organizowaniu konwojów oraz imprez masowych, – firmach projektowania i realizacji systemów zabezpieczenia technicznego, – przedsiębiorstwach, które sprzedają środki ochrony, – agencjach detektywistycznych.

  Psychologia śledcza

  Psychologię śledczą można opisać jako nurt psychologii wykorzystywany w postępowaniu przygotowawczym i w samym procesie karnym, albo jako zespół przedsięwzięć podejmowanych przez organy ścigania, a wykorzystujących wiedzę z zakresu psychologii. Studia na tym kierunku czekają na osoby, które zawodowo zajmują się prowadzeniem postępowań przygotowawczych, na prawników oraz absolwentów psychologii i medycyny współpracujących albo zainteresowanych współpracą z wymiarem sprawiedliwości jako biegli i eksperci, a także na wszystkich którzy chcą uzyskać lub rozwinąć kwalifikacje w zakresie psychologii śledczej. Słuchacze psychologii śledczej Collegium Balticum zdobywają praktyczne umiejętności wykorzystywania psychologii w postępowaniu przygotowawczym i w procesie karnym. Zyskują wiedzę i umiejętności m in. z. takich przedmiotów jak: – przesłuchanie poznawcze – wywiad kognitywny, – przesłuchanie podejrzanego – odkrywanie kłamstwa z zastosowaniem analizy behawioralnej, – profilowanie osobowości sprawców zdarzeń przestępczych, – wiktymologia, – kryminalistyka i kryminologia, – analiza wiarygodności pisemnych zeznań i wyjaśnień, – badania poligraficzne.

  Samorząd terytorialny i polityka regionalna

  Collegium Balticum przygotowało program kształcenia na tym kierunku z myślą o osobach, które mając wyższe wykształcenie chcą podjąć pracę jako urzędnicy w administracji publicznej, rządowej, samorządowej, organach partii politycznych czy innych organizacjach.
  Zakres tematów studiów tego kierunku obejmuje m.in.:

  • konstytucyjne podstawy ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, – prawno-cywilne i finansowe podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego,
  • działanie i funkcje instytucji Unii Europejskiej, prawo pracy pracowników samorządu terytorialnego,
  • geografię gospodarczą i zagadnienia rozwoju regionalnego,- zagadnienia współpracy samorządu terytorialnego z NGO w sferze polityki społecznej,
  • zasady dobrego zachowania w stosunkach służbowych, – marketing terytorialny i promowanie jednostek samorządu terytorialnego.

  Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne

  Podjęcie studiów na tym kierunku studiów pozwala zdobyć wiedzę w dziedzinie zadań administracji publicznej, a także problematyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz problemów związanych z różnego rodzaju przestępczością i terroryzmem. Studenci zostają również przygotowani w pewnym stopniu do rozwiązywania konfliktów i współpracy z negocjatorami. Kierunek został przygotowany z myślą o osobach, które są posiadaczami dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zawodowych, którym przygotowanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego ułatwi zatrudnienie w służbach rządowych albo samorządowych oraz w Wojsku Polskim i instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym takich jak Interpol. Tematyka zajęć obejmuje między innymi bezpieczeństwo kulturowe, psychologię konfliktu i sztukę negocjacji, rozpoznanie i prognozowanie zagrożeń, a także system bezpieczeństwa europejskiego.

  Zarządzanie kryzysowe

  Wzrost znaczenia dziedziny zarządzania kryzysowego wynika z pojawienia się nowych zagrożeń związanych z ewolucją kulturową, do których należy zaliczyć zakłócenia techniczne, awarie systemów energetycznych czy informatycznych. Stąd popyt na wykwalifikowanych specjalistów na stanowiskach związanych zkierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych m.in. przy klęskach żywiołowych. Studia na kierunku zarządzenia kryzysowego Collegium Balticum kształcą słuchaczy w dziedzinach zapobiegania sytuacjom kryzysowym, kontroli nad sytuacjami kryzysowymi w drodze zaplanowanych działań, usuwania skutków sytuacji kryzysowych i pełnienia obowiązków związanych z odtwarzaniem zasobów i infrastruktury krytycznej.

  Pedagogika i pedagogika specjalna – studia podyplomowe oraz kierunki dla nauczycieli

  Integracja sensoryczna (nowość)

  Po ukończeniu studiów podyplomowych w dziedzinie integracji sensorycznej słuchacze pozyskują uprawnienia do diagnozy i terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Kierunek działa przy merytorycznym wsparciu i pod patronatem Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju Dziecka SENSE w Szczecinie. Studia dają możliwość zdobycia uprawnień do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych, medycznych, terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Absolwenci mogątakże tworzyć własną praktykę w ramach działalności gospodarczej w gabinetach integracji sensorycznej.

  Coaching, mentoring i tutoring w oświacie

  Kierunek ten jest dedykowany absolwentom szkół wyższych, którzy posiadają dyplomy ukończenia studiów I lub II stopnia takich kierunków jak pedagogika, resocjalizacja, ekonomia, socjologia, psychologia, prawo, zarządzanie, doradztwo zawodowe, wychowanie fizyczne, albo innych. Program został zaprojektowany tak, by dostarczać zasobów wiedzy o coachingu i mentoringu oraz narzędziach wykorzystywanych w procesach dla nich charakterystycznych. Uczy pracy z relacją coachingowo-mentoringową oraz rozszerzaniem samoświadomości i pielęgnacją właściwych postaw. Jako projekt rozwojowy,kierunek coaching, mentoring i tutoring w oświacie jest przygotowaniem do pracy w roli coacha i mentora, ze szczególnym uwzględnieniem pracy edukacyjnej.

  Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej

  SSW Collegium Balticum przygotowała ten kierunek z myślą o nauczycielach zainteresowanych tworzeniem prawidłowych warunków nauki dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Studia podyplomowe na tym fakultecie pozwalają zdobyć kompetencje prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych i warsztatowych, a także poradnictwa i konsultacji w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej dla etapów procesu pomocy specjalistycznej oferowanej poprzez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice terapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki terapeutyczne, punkty przedszkolne i klasy integracyjne oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

  Doradztwo zawodowe i rozwój kariery

  Są to studia przeznaczone dla osób zainteresowanych pomocą w tworzeniu i realizacji projektów kariery zawodowej, diagnozą predyspozycji zawodowych oraz specyfiki rynku pracy, a także konsultowaniem w zakresie wsparcia zawodowego. Kierunek umożliwia słuchaczom poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych w dziedzinie poradnictwa kariery i doradztwa zawodowego dla młodzieży i dorosłych. Absolwenci mają możliwości podjęcia pracy urzędach pracy, centrach aktywizacji zawodowej, ośrodkach integracji społecznej, biurach karier, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, centrach szkoleniowych i innych ośrodkach.

  Edukacja dla bezpieczeństwa

  Kierunek ten przygotowuje słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz samodzielnej edukacji w zakresie bezpieczeństwa powszechnego. Uczestnicykursu zapoznają się z dydaktyką edukacji bezpieczeństwa, zasadami powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, wyznacznikami struktury obronnej państwa oraz zasadami przygotowania do zagrożeń. Zagadnienia podejmowane podczas zajęć to między innymi:

  • system i podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego i reagowania kryzysowego,
  • psychologia sytuacji kryzysowych,- metodyka nauczania,
  • promocja zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • ratownictwo oraz pierwsza pomoc

  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

  Kurs ten jest sposobnością na dokształcenie nauczycieli oraz absolwentów innych kierunków, którzy mają uprawnienia do nauczania na I etapie edukacyjnym (jeśli uzupełnią przygotowanie pedagogiczne w zakresie pracy z dzieckiem w przedszkolu oraz szkole podstawowej w klasach I-III). Jego absolwenci cechują się znajomością specyfiki rozwoju małego dziecka, opieki, zabawy, diagnozy społeczno-rozwojowej, a także podstaw logopedii. Studia na kierunku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej szkolą w zakresie zasad organizacji procesu kształcenia na I etapie edukacyjnym, wspierania dziecka o szczególnych potrzebach edukacyjnych (również dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi i dziecka uzdolnionego) oraz konstruowania programów dydaktyczno-wychowawczych opartych na zasadach nowoczesnej neurodydaktyki.

  Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami

  Są to studia dla absolwentów studiów wyższych, pedagogów i nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych winstytucjach szkolnictwa specjalnego oraz w szkolnictwie ogólnodostępnym, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym. Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie jako wychowawcy w placówkach oświatowo-wychowawczych, w świetlicach i ośrodkach socjoterapeutycznych i młodzieżowych. Znajdują pracę także jako nauczyciele i eksperci w urzędach pracy, administracji oświatowej, instytucjach, NGO, w poradniach rodzinnych, placówkach wychowawczych i interwencyjnych oraz domach kultury, a także w instytucjach oraz firmach organizujących czas wolny. W trakcie studiów są przygotowywani do podejmowania instytucjonalnych ipozainstytucjonalnych działań socjalnych, edukacyjnych i charytatywnych na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

  Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

  Program studiów tego kierunku umożliwia poszerzenie wiedzy i umiejętności w obszarze rozpoznawania Zespołu Aspergera i pracy z osobami dotkniętymi tego rodzaju autyzmem. Studenci pogłębiają wiedzę na temat zagadnień psychologii rozwojowej i klinicznej, neurologii dziecięcej oraz psychiatrii, diagnozy, metod pracy, metodyki wychowania, kształcenia i rewalidacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, kształtowania mowy i języka, współpracy z rodzicami ucznia, środowiskiem wychowawczym i innymi specjalistami, etyki zawodu nauczyciela, odbywają także praktykę pedagogiczną. Kierunek ten czeka na pedagogów i oligofrenopedagogów, którzy są zainteresowani podniesieniem kwalifikacji w obszarze pedagogiki specjalnej lub przygotowujących się do pracy na rzecz osób potrzebujących wsparcia i opieki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z autyzmem oraz zespołem Aspergera, oraz ich rodzin.

  Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa

  Studia te zostały przygotowane z myślą o osobach z dyplomem ukończenia studiów wyższych, które zamierzają podjąć zatrudnienie w charakterze nauczyciela – bibliotekarza. W tematyce kierunku wyróżniają się następujące dziedziny:

  • naukoznawstwo, bibliografia, czytelnictwo,
  • informacja naukowa i nowoczesne technologie informacyjne,
  • zagadnienia wydawnicze i księgarskie,- marketing w bibliotece

  Informatyka dla nauczycieli

  Studia te pozwalają słuchaczom na zapoznanie z obszarami współczesnej informatyki określonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego i przygotowanie dydaktyczne studentów do nauczania przedmiotów informatycznych.Jako studia kwalifikacyjne, kierunek informatyka dla nauczycieli pozwalaja uzyskać uprawnienia do nauczania następujących przedmiotów informatyka, technologia informacyjna i zajęcia komputerowe.

  Logopedia

  Celem studiów tego kierunku jest nadanie kwalifikacji do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych, artystycznych, poradniach specjalistycznych, włączając w to psychologiczno-pedagogicznych i innych, gdzie prowadzona jest działalność logopedyczna.Ukończenie studiów podyplomowych daje także uprawnienia do otwierania własnych praktyk logopedycznych.

  Mediacje i negocjacje

  Kierunek dla osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych, zwłaszcza wszystkim wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, kuratorów sądowych i społecznych, wychowawców domów dziecka, świetlic oraz dla absolwentów pedagogiki, psychologii, socjologii, resocjalizacji, prawa i wszystkich innych zainteresowanych wiedzą z zakresu mediacji i negocjacji. Celem studiów jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania pracy mediatora. Zakres tematyczny obejmuje między innymi: – zagadnienia z obszaru prawa,- rolę mediacji w kraju i za granicą,- podstawy wiedzy psychologicznej z zakresu komunikacji, konfliktu stresu i asertywności,- treningi umiejętności mediacyjnych,- problematykę negocjacji, w tym biznesowych, windykacyjnych oraz edukacyjnych.

  Nauczyciel etyki

  Studia te są przeznaczone dla nauczycieli mających kwalifikacje pedagogiczne, a zamierzających zdobyć uprawnienia do wykładania etyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Słuchacze poznają główne pojęcia i systemy etyczne oraz moralne wyzwania współczesnego świata, zagadnienia etyki indywidualnej oraz społecznej, oraz bioetyki. Elementem studiów jest również poszerzanie umiejętności związanych z kreatywnością, analizowania konfliktów i dylematów moralnych, krytycznego spojrzenia na problemy etyczne, rozwijania umiejętności komunikacyjnych, sposobów prowadzenia dyskusji i przekazywania treści etycznych dostosowanych do wieku i predyspozycji psychicznych uczniów.

  Nauczyciel praktycznej nauki zawodu

  Słuchacze tego kierunku nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki nauczania praktycznej nauki zawodu, procesów praktycznego nauczania zawodowego i bazy techniczno-dydaktycznej. Kierunek oferuje też zapoznanie z podstawami prawnymi, zasadami nauczania, typami i strukturą zajęć i warsztatem pracy nauczyciela. Sednem edukacji jest tu kształtowanie postawy nauczyciela rozumianej jako sposób przygotowania się do zajęć oraz doskonalenia i samodoskonalenia zawodowego.

  Oligofrenopedagogika

  Celem studiów kierunku oligofrenopedagogika jest doskonalenie i rozszerzanie kwalifikacji do pracy w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego oraz w klasach integracyjnych, doktórych chodzą dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Pozyskane podczas nauki wiadomości i umiejętności są podstawą do planowania oraz realizowania działań dydaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych, opiekuńczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo.

  Organizacja i zarządzanie w oświacie

  Kierunek ten stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie w dziedzinie przygotowania do zarządzania szkołą w aspekcie jakości organizacji, dokumentacji i stosowania prawa oraz metod i technik kierowania, diagnozowania osiągnięć uczniów, nadzoru pedagogicznego, projektowania dydaktycznego, gospodarowania finansami, mierzenia jakości pracy szkoły.
  Zakres tematyczny studiów obejmuje między innymi:

   • organizację i zarządzanie w oświacie

  ,

   • politykę edukacyjną w Polsce i Unii Europejskiej

  ,

   • komunikację społeczną

  ,

   • elementy prawa oświatowego oraz prawa pracy

  ,

   • administrację i ekonomię

  ,

  • marketing i zarządzanie w oświacie.

  Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy

  Ukończenie tego kierunku daje szansę na prowadzenie zajęć szkolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Daje także kwalifikacje do samodzielnej pracy w zakresie BHP oraz do prowadzenia szkoleń okresowych. Uczestnicy studiów mają możliwość zapoznać się z podstawowymi zasadami organizacji pracy, prawem pracy i kształtowaniem jej warunków zgodnym z przepisami. Kierunek daje absolwentom pełny zakres umiejętności teoretycznych i praktycznych, które są niezbędne w wykonywaniu zawodu.

  Tematyka zajęć to między innymi:

  • zagadnienia ochrony pracy i prawa pracy,
  • człowiek w środowisku pracy oraz organizacja i metodyka pracy inspektora BHP,
  • metodyka nauczania BHP i kultury pracy,
  • profilaktyka ochrony przeciwpożarowej,
  • ocena i analiza zagrożeń zawodowych.

   

  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

  Kierunek ten oferuje przygotowanie konieczne dla działalności opiekuńczej związanej z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych, a także z przeciwdziałaniem powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Absolwenci pozyskują kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z deficytami rozwojowymi, jednostkami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz wymagającymi specjalistycznej opieki i terapii. Studia cieszą się zainteresowaniem osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje o umiejętności, które pozwalają na pracę w charakterze pedagoga, wychowawcy świetlicy szkolnej a także wychowawcy świetlicy środowiskowej, ogniska wychowawczego, domu dziecka, bursy, internatu i ośrodka szkolno-wychowawczego.

  Program zajęć obejmuje przede wszystkim:

  • psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży,
  • pedagogikę opiekuńczą i metodykę pracy opiekuńczo-wychowawczej,
  • metodykę pracy z rodziną oraz zagadnienia dotyczące współczesnych problemów wychowawczych,
  • terapię pedagogiczną i terapię uzależnień.

  Pedagogika resocjalizacyjna

  Z pomocą tego kierunku można uzyskać kompetencje potrzebne do wykonywania pracy pedagoga-specjalisty do spraw resocjalizacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy resocjalizacyjnych, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia i sądownictwie. Zajęcia przygotowują do projektowania działalności uodporniającej i chroniącej dzieci i młodzież przed niszczącymi wpływamiśrodowiska oraz prowadzenia pracy profilaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w środowisku rodzinnym, szkole i placówkach opiekuńczo-resocjalizacyjnych oraz środowisku lokalnym. W czasie studiów słuchacze podnoszą umiejętność stawiania diagnoz, określania źródeł i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, określania prognoz pedagogicznych, tworzenia programów profilaktycznych, terapeutycznych lub resocjalizacyjnych do stosowania zarówno w instytucjach jak i w środowisku.Plastyka i technika dla nauczycieliStudia podyplomowe skierowane do nauczycieli oraz absolwentów innych kierunków z przygotowaniem pedagogicznym pozwalają pogłębić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu historii kultury i techniki, metod i technik aktywności twórczej, psychologii wizualności oraz zasad kompozycji i perspektywy. Kolejnym wzbogaceniem warsztatu pracy nauczyciela są wbudowane w program studiów elementy technologii informatycznych.

  Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela

  Studia na tym kierunku zapewniają uzyskanie podstawowych uprawnień pedagogicznych do pracy w oświacie. Podnoszą kwalifikacje potrzebne dla pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach szczebla podstawowego, gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego, zgodnie z podstawowymi celami nauczania i wychowania, jakie ma do zrealizowania dana szkoła. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich.

  Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień

  To następny kierunek pozwalający na uzupełnienie kwalifikacji o możliwość pracy w placówkach resocjalizacyjnych. Kurs wyposaża przyszłych pedagogów w określone kompetencje i umożliwiają zdobycie wiedzy pozwalającej na zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu wychowania resocjalizującego i profilaktycznego, oraz do dokonywania diagnoz zagrożeń środowiskowych, opracowywania programów, organizacji i realizowania programów profilaktycznych. Studia czekają na osoby otwarte ichcące realizować się w swoim powołaniu, zdolne do autorefleksji, odpowiedzialne i wrażliwych na potrzeby innych ludzi.

  Socjoterapia

  Idąc na na tym kierunku można pogłębić i uzupełnić wiedzę z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania, a także zdobyć i udoskonalić takie umiejętności jak nawiązywanie kontaktu i budowy więzi interpersonalnych, prowadzenie grup socjoterapeutycznych, doskonalenie swojego stylupomagania dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz używania technik z zakresu terapii behawioralnej, poznawczej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Słuchacze zaznajamiają się z teorią i praktyką z niżej wymienionych dziedzin: – sporządzanie diagnozy socjoterapeutycznej w kontekście zachowań, sądów poznawczych oraz emocji, – budowa programów socjoterapeutycznych i prowadzenie zajęć według tych programów,- rozwiązywanie osobistych problemów słuchaczy jako doświadczenie terapeutyczne,- rozwiązywanie osobistych problemów słuchaczy zaistniałych w czasie pomagania podopiecznym, – doświadczenie profesjonalistów z dziedzin leczenia uzależnień, socjoterapii, psychoterapii, pracowania z młodzieżą i dorosłymi.

  Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu

  Studenci tego kierunku mają szansę poznać przede wszystkim prawne podstawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposoby pracy z wybranymi problemami, psychopatologię niedostosowania społecznego, profilaktykę uzależnień, diagnozowanie zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania, oraz planowanie pracy socjoterapeutycznej. Odbywają także praktykę pedagogiczną. Kierunek umożliwia nabycie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych dotyczących udzielania pomocy osobom w ich funkcjonowaniu społecznym oraz prowadzenia lekcji edukacyjnych z rodzicami i osobami niedostosowanymi społecznie.

  Surdopedagogika

  Kierunek umożliwia uzyskanie niezbędnych kompetencji w zakresie realizacji zadań edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych oraz rewalidacyjnych wobec dzieci i młodzieży z niepełnoprawnym ośrodkiem słuchu. Upoważniają tym samym dopodejmowania pracy nauczyciela w przedszkolach specjalnych oraz szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych instytucjach o charakterze specjalnym. Dają też możliwość pracy w placówkach kształcenia integracyjnego jako nauczyciela wspomagającego.

  Tyflopedagogika

  Słuchacze tego kierunku uzyskują niezbędne umiejętności w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych orazrewalidacyjnych wobec uczniów z niepełnosprawnością wzrokową. Absolwenci uzyskują uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach oraz szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w innych placówkach o charakterze specjalnym i diagnostycznym. Studia nadają też uprawnienia do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w miejscach opieki specjalnej i integracyjnej.

  Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

  Kierunek ten został przygotowano o osobach, które posiadają wyższe wykształcenie w zakresie pedagogiki, psychologii, logopedii, fizjoterapii oraz pielęgniarstwa. Jego zdaniem jest pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych słuchaczy w zapobieganiu rozwojowi patologii dzieci poprzez wczesną profilaktykę i interwencję w postaci kompleksowych działań medyczno-edukacyjnych i terapii pedagogicznej. Słuchacze nabywają podczas zajęć wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu podstaw rozwoju psychosomatycznego oraz psychomotorycznego dziecka, neurologicznych podstaw rozwoju psychomotorycznego dziecka oraz neurologopedii dziecięcej oraz diagnozy oraz terapii zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Psychologiczny moduł programu poszerza wiedzę o psychopatologii rozwoju psychoruchowego dziecka do 3 roku życia, a w zakresie pedagogicznym edukuje w zakresie ograniczeń wczesnej diagnozy, jak i terapii pedagogicznej.

  Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej

  Regulacje prawne w polskim systemie kształcenia zakładają obowiązkowe nauczanie języków obcych już na poziomie edukacji przedszkolnej. Kwalifikacje do nauki języków obcych w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiada nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego, który legitymuje się świadectwem znajomości języka obcego w stopniu przynajmniej podstawowym (B2) oraz który zakończył studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania konkretnego języka obcego (na uzupełnienie kwalifikacji pedagodzy mają czas do 2020r.). Z myślą o wymienionych wymogach SSW Collegium Balticum przygotowało bardzo rozbudowaną ofertę opisywanego kierunku, w ramach której znajdują się między innymi:

  • podstawy glottodydaktyki,
  • anglojęzyczna/germańska literatura dla dzieci,
  • elementy historii oraz kultury krajów anglojęzycznych/germańskich,
  • kształcenie przedmiotowo-językowe,
  • lektorat języka angielskiego/niemieckiego,
  • liczne warsztaty metodyczne,

  Wiedza o kulturze dla nauczycieli

  Dzięki temu kierunkowi studenci uzyskują podstawowy zakres wiedzy dydaktycznej i kompetencje do przeprowadzania programów edukacyjnych związanych ze sztuką i kulturą, a także prowadzenie kursów, bloków tematycznych, czy zajęć profilowanych powiązanych z kulturą regionalną. Będą także gotowi do pracy w placówkach takich jak gminne i miejskie ośrodki kultury.

  Wiedza o społeczeństwie

  Kurs ten jest przeznaczony dla tych, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych, głównie nauczycieli szkół ponadpodstawowych, którzy potrzebują uzupełnienia kwalifikacji do nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” orazpolitologów, historyków oraz wszystkich zainteresowanych uzupełenieniem wiedzy politologicznej, w tym pracowników wydziałów obywatelskich urzędów samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych, czy dziennikarzy. W zakresie tematycznym studiów ujęto zagadnienia związane z takimi tematami jak:

  • społeczeństwo obywatelskie w świecie globalizacji, prawa człowieka i ich ochrona,
  • współczesna myśl polityczna i problemy współczesnego świata,
  • podstawy prawa konstytucyjnego,- system polityczny RP, samorząd terytorialny i polityka lokalna,
  • stosunki międzynarodowe: polityczne i gospodarcze,
  • teoria polityki oraz marketing polityczny,- ochrona własności intelektualnej.

  Wychowanie do życia w rodzinie

  Dzięki temu kierunkowi słuchacze uzyskują kwalifikacje do preprowadzania zajęć edukacyjnych z przedmiotu„Wychowanie do życia w rodzinie”. Koncepcja programowa kierunku uwzględnia alternatywne wizje człowieka, małżeństwa oraz rodziny, zachęca również do własnych, twórczych poszukiwań i kreowania przekonań opartych na przesłankach naukowych, niezależnych od wpływu ideologii czy systemów społecznych. Program zajęć zawiera treści z dziedzin rozmaitych dyscyplin wiedzy związanych z zagadnieniami opisującymi współczesną rodzinę. Poza przygotowaniem merytorycznym studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.

  Tematy zajęć obejmują m.in.:

  • prawo małżeńskie i rodzinne,
  • metodykę uczenia przedmiotu: „Przygotowanie do życia w rodzinie”,
  • wybrane zagadnienia patologii życia rodzinnego i społecznego,
  • socjologię małżeństwa i rodziny,
  • psychologię małżeństwa i rodziny,- treningi komunikowania.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Więcej artykułów

Popularne